Rehabilitation N.R. 66, Section Filiasi – Rovinari, km 0+000 – km 48+900